Reisevilkår for Lepsøe reiser

Nedenfor finner du generelle reisevilkår for Lepsøe reiser sine gruppereiser. Disse vilkår gjelder for alle våre pakkereiser om ikke særskilte reisevilkår er beskrevet ved en viss reise.

Alle reisearrangører er underlagt lov om pakkereiser og reisegaranti (Pakkereiseloven), som gir en bred forbrukerbeskyttelse. Les mer om pakkereiseloven her.

Lepsøe reiser er medlem av Reisegarantifondet og har stilt den til enhver tid nødvendige garanti, hvilket er en trygghet for deg som reisende.

Det forventes, at alle som reiser med oss, har satt seg grundig inn i reisens avtalegrunnlag. Avtalegrunnlaget kan bestå av følgende: reisens program inkl. praktiske opplysninger og prisinformasjon, bestillingsbekreftelse, reiserute, samt reisevilkår.

Vi forutsetter at våre kunder har gjort seg kjent med alt utlevert materiale.

1.Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk på vår nettside. Behøver du hjelp kan du ta kontakt på e-post eller pr. telefon. Angreretten som ellers er tilstede ved fjernsalg gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester. Avtalen mellom partene anses som bindende og endelig bekreftet når reisen er innbetalt, og innebærer aksept av turens reisevilkår.

Vennligst kontroller bestillingsbekreftelsen nøye. Sørg for at alle navn stemmer overens med opplysningene i passet. Eventuelle feil skal rettes opp før betaling finner sted. Endringer på senere tidspunkt kan medføre gebyr.

Reisedokumentene sendes per e-post ca. 2 uker før avreise.

 1. Betaling av reisen

Etter bestilling av en reise vil du få tilsendt en reisebekreftelse. Belastning av hele beløpet vil bli gjort fortløpende og senest 7 dager etter påmelding. Reisen er endelig bekreftet når betaling av bestilt reise er gjennomført.

Enkelte reiser kan ha egne betalingsvilkår og dermed strengere avbestillingsregler. Dette vil da fremkomme ved bestilling. Forsinket betaling anses alltid som brudd på gjensidig avtale og gir Lepsøe reiser rett til å heve (annullere) kjøpet. Det vil si at det likestilles med at kunden selv har avbestilt sin reise og kan miste sin plass. Gjeldende avbestillingsregler vil da komme til gjelde.

 1. Reiseforsikring og avbestillingsforsikring

Alle reisende må ha gyldig reiseforsikring, samt Europeisk Helsetrygdekort for reiser i Europa. Om ikke avbestillingsforsikring er inkludert i reiseforsikringen din, anbefaler vi å tegne dette hos ditt forsikringsselskap i tillegg. Den reisende er selv ansvarlig for å tegne de nødvendige forsikringer.

Europeisk Helsetrygdkort for reiser i Europa kan bestilles på www.helsenorge.no eller på telefon 800 43 573.

 

 1. Om uteblivelse av reisende

Ved eventuell forsinkelse eller uteblivelse fra den reisendes side gis det ikke rett til prisavslag eller erstatning for tap av arrangement. Dette gjelder hele eller deler av reiseprogrammet. Lepsøe reiser vil gjøre alle oppmerksomme på at de fleste flyselskaper kansellerer hjemreisen dersom utreisen ikke benyttes.

 1. Avbestilling av reisen

Avbestilling skal skje skriftlig.

Følgende regler gjelder dersom det ikke er oppgitt annet på reisebekreftelsen:

* Inntil 105 dager før avreise belastes kr. 750,- pr person. Dette trekkes fra innbetalingen.

*Ved avbestilling f.o.m 106 dager og frem til 61 dager før avreise belastes kr. 2500,- per person. Dette trekkes fra  innbetalingen.

* Ved avbestilling f.o.m 60 dager t.o.m. 36 dager før avreise belastes 50% av reisens totale kostnad.

* Fra og med 35 dager før avreise, blir hele reisens kostnad belastet. Dette gjelder også ved manglende fremmøte på avreisedagen.

Angrerettsloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d.

 1. Avbestilling/kansellering ved ekstraordinære omstendigheter

Lepsøe reiser og reisebransjen følger Utenriksdepartementets anbefalte reiseråd. Det innebærer, som hovedregel, at reisen kan avbestilles dersom det konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre lignende begivenheter på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dagene før reisen starter. Det skal være rimelig grunn til å anta at disse forholdene også vil gjøre seg gjeldende når reisen starter. Ved avbestilling av årsakene nevnt over tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan imidlertid ikke avbestilles hvis begivenheten som påberopes som grunn for avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling.

 1. Overdragelse og endring av reisen

Mot et gebyr pr. person kan kunden endre sin reise eller overdra den til en annen person som oppfyller betingelsene for å delta på reisen. Forutsetningen er at Lepsøe reiser og/eller underleverandører ikke er bundet av regler som forbyr en slik endring eller overdragelse. I tillegg til Lepsøe reiser`s gebyr kan det også komme kostnader fra underleverandører. For eventuelle endringer f.o.m 60 dager før avreise henvises til våre avbestillingsvilkår. Se ”Avbestilling av reisen”.

 1. Pass og visum

Alle som reiser til utlandet må ha gyldig pass. Mange land krever at passet er gyldig minst seks måneder etter hjemreisedato.

Det er den reisendes ansvar å gjøre seg kjent med innreisebestemmelsene til det enkelte land. Informasjon om hva som gjelder for reisemålet kan du finne på www.regjeringen.no og UDs reiseinformasjon.

Navn i passet må være identisk med navn i bestillingen.

Alle reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt navn i henhold til pass ved bestilling. Om det kreves visum for å reise til et visst land vil informasjon om behovet bli sendt sammen med reisebekreftelsen. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise. Det gis ingen refusjon dersom man mangler de nødvendige papirene for å delta på hele reisen.

Reisende som ikke er norske statsborgere må selv sjekke med den aktuelle ambassaden eller konsulatet om det er behov for visum.

 1. Pris

Det tas forbehold om endring av pris grunnet forhold som ligger utenfor Lepsøe reiser`s kontroll. Dette kan for eksempel gjelde valutaendringer, endring i transportpriser og økning av skatter og avgifter. Lepsøe reiser forbeholder seg retten til å fakturere et pristillegg som følge av eventuelle endringer. En eventuell tilleggsfaktura vil bli sendt senest 20 dager før avreisedato.

Ved prisforhøyelse på mer enn 8 % har kunden anledning til å heve avtalen og få tilbakebetalt innbetalt beløp.  

Reisende som har bestilt dobbeltrom eller del i et twin-rom må betale enkeltromstillegg dersom den andre part frafaller eller det ikke melder seg en ytterligere person (av samme kjønn), som man kan dele rom med. Om dette blir aktuelt vil den reisende bli kontaktet og en tilleggsfaktura vil bli sendt i forkant av reisen. Dette er ingen gyldig grunn til å trekke seg fra reisen.

 1. Forbehold

Hvis ikke annet er oppgitt, er en gruppetur basert på minimum 20 betalende deltagere. Ved færre påmeldte har Lepsøe reiser anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby tur uten ekstra instruktør/reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 20 dager før avreise.

Informasjon om flytider og flyselskap som er spesifisert i programmet er foreløpige. Lepsøe reiser forbeholder seg retten til å korrigere flytider i henhold til flyselskapets endringer. Kunden vil bli informert om eventuelle endringer.

Merkostnader ved endringer i forbindelse med hotellopphold eller tilslutningstransport som ikke er kjøpt gjennom Lepsøe reiser, vil ikke dekkes av Lepsøe reiser. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i programmet, i markedsføring eller på nettsiden.  Om vesentlige endringer skjer etter bestilling skal dette meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og seilingsforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. Lepsøe reiser forbeholder seg i denne sammenheng retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

Lepsøe reiser anser ikke at reisen er mangelfull dersom det ikke avviker mer en 25% av det oppsatte reiseinnholdet. Om avvik fra det avtalte oppstår utenfor arrangørens kontroll anses dette normalt ikke som en mangel så sant det ikke betegnes som vesentlig.

 1. Hotell/leiligheter

Vi benytter offisiell hotellklassifisering i de respektive land.

Rom og leiligheter kan ha forskjellig beliggenhet, størrelse og standard i ett og samme hotell eller anlegg. Utsikt, solforhold og evt. forstyrrelser kan variere. Normal variasjon i beliggenhet, størrelse og standard er ikke grunnlag for prisavslag.

I lavsesong er det vanlig med reparasjoner og vedlikehold av hotellet og dets fasiliteter.  De reisende må være forberedt på å bli berørt av dette.  

Lydnivå og eventuelle uromomenter utenfor hotellet kan være vanskelige å påvirke.

Dersom noe uforutsett skjer og vi må bytte hotell, er vi pliktig til å tilby et annet hotell av tilsvarende standard.

 1. Spesielle ønsker

Spesielle ønsker om innkvarteringsforhold eller lignende vil bli formidlet til hotellet. Vi kan ikke garantere at ønsker blir innfridd.

 1. Helse og førlighet

På Lepsøe reiser`s reiser må man være selvhjulpen. Man må kunne håndtere sin egen bagasje, klare å gå i trapper, samt delta på utflukter til fots. På våre destinasjoner kan det være kupert terreng, høye fortauskanter og brosteinsbelagte veier og trapper. Det kan ikke forventes at våre reiseledere skal bistå med dette.

Det er deltakerens ansvar å være i god nok form, fysisk og psykisk, og ha god nok helse til å kunne delta på reisen. Generelt egner ikke våre reiser seg for den som har veldig vondt for å gå. Underveis er det ofte mye trasking og det forventes at man skal kunne gå i et jevnt tempo og holde følge med sin gruppe.

Spesielle behov på flyreisen og underveis på turen må opplyses om ved påmelding.

Personer med spesielle behov, sykdommer, handikap og/eller allergier som er relevante for reisen, er pliktig til å informere Lepsøe reiser dette ved bestilling. Reisearrangøren forbeholder seg retten til å avvise kunder som etter skjønnet vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp.

Den reisende plikter å rette seg etter de lover og regler som gjelder i respektive land og ei opptre til sjenanse for medreisende eller andre. Lepsøe reiser og/eller reiseleder vil forbeholder oss retten til å avbryte oppholdet for den reisende dersom man opptrer grovt upassende. Lepsøe reiser og/eller reiseleder har også rett til å be personen om å avstå fra en utflukt eller et arrangement uten tilbakebetaling hvis dette kan begrunnes med den reisendes mentale tilstand, fysiske tilstand og/eller generende atferd. Dette inkluderer påvirkning av alkohol, narkotika og annet som utgjør en fare eller er til skade for den reisende selv, andre passasjerer, personal eller eiendom.

Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med vilje eller uaktsomt påfører arrangøren tap blant annet ved ikke å overholde de bestemmelser er satt. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære omkostningene ved endret hjemreise.

En avvisning av denne art ligger utenfor reisearrangørens ansvar.

 1. Reklamasjon ved mangler

Reklamasjon over mangler ved reisen skal rettes til Lepøe reiser`s eller reiseleder med en gang den konstateres, slik at Lepsøe reiser har mulighet til å rette opp mangelen på stedet. Hvis et problem ikke kan løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen sendes skriftlig til Lepsøe reiser senest 14 dager etter hjemkomst. Alle henvendelser vil bli behandlet innen fire uker. Ved uenighet om mangler kan kunden bringe saken for Reklamasjonsnemnda for pakkereiser.

Lepsøe reiser betrakter ikke kommentarer som er innsendt via evalueringsskjemaet vårt som reklamasjoner som krever saksbehandling.

 1. Insekter og dyr

Insekter (maur, kakerlakker, skjegg kre el.l.) kan forekomme uavhengig av hotellstandard, uten at disse forholdene gir grunnlag for prisavslag. Husdyrhold kan enkelte steder være forstyrrende (bjeffende hunder og hanegal).

 1. Generelle vilkår

Lepsøe reiser opptrer som formidler mellom kunden på den ene siden og flyselskap, agent og hoteller på den andre siden. Således kan ikke Lepsøe reiser holdes ansvarlig for forsinkelser/innstillinger eller utgifter ved uhell, skader eller tyveri. Ved uforutsette hendelser eller div.  kan det bli aktuelt å foreta programendringer som f.eks. omlegging av reiserute, bytte av transportmiddel, overnattingssted, o.l.

 1. Reisegarantifondet

Lepsøe reiser har stilt nødvendige garantier til reisegarantifondet som sikrer at innbetalte vil bli tilbakebetalt om arrangøren blir insolvent. Ved behov kan reisegarantifondet kontaktes som følger: Reisegarantifondet, Postboks 1807 Vika, 0123 Oslo, e-post: firmapost@rgf.no, www.rgf.no

God tur!